Bakit Dapat Piliin ang QUEST Integration?

Sinisilbihan Namin ang Mga Tao sa Buong Hawai‘i na May mga Iba’t Ibang Pangangailangan.

Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng iyong benepisyo sa Medicaid at marami pang iba. Nag-aalok kami ng mga benepisyo gaya ng mga buwanang over-the-counter na item:

 • Mga Bitamina
 • Mga Gamot
 • Mga supply para sa kalusugan

Hindi mo na kailangan pang mag-alala sa paghahanap ng doktor. Marami kaming mapagpipilian.

Hindi Ka Ba Sigurado Kung Kwalipikado ka para sa ‘Ohana Health Plan?

Sinisilbi ng QUEST Integration ang mga miyembro ng Medicaid sa Hawai‘i na nakakatugon sa tiyak na mababang kita at iba pang kinakailangan. Ang pagiging kwalipikado sa programa ay tutukuyin ng Med-QUEST.

Kasama sa mga miyembro ang:

 • Mga Adult na Mababa ang Kita
 • Mga buntis, mga magulang/tagapangalaga at kamag-anak
 • Mga Bata
 • Mga taong matatanda na, bulag, at/o may kapansanan

Ang Kaibahan ng ‘Ohana

Tinitiyak namin na nakukuha mo ang kailangan mo para manatiling malusog. Nag-aalok din kami ng mga benepisyo para mas mapagaan ang buhay mo - mga benepisyong higit pa sa inaasahan, gaya ng mga sumusunod:

 • Malawak na network ng mga doktor, pediatrician, at internist
 • At unlimited na mga outpatient na serbisyo sa ospital
 • Mga buwanang over-the-counter na item
 • Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, kabilang ang pagpigil sa panganganak at pagpapayo
 • 24 na oras na Linya para sa Pagpapayo ng Nurse para sumagot ng mga medikal na tanong