De-kalidad na Pangangalaga Mula sa Aming Pamilya Patungo sa Iyo.

Posibleng mainam para sa iyo ang 'Ohana Health Plan para sa mga pangangailangan mo sa Medicaid. Nakatuon kami sa pagbibigay sa iyo at sa iyong pamilya ng de-kalidad na pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugang nararapat para sa iyo.

Bahagi Ka ng Aming 'Ohana.

Inihahatid ng QUEST Integration program ang mga serbisyo sa pinamamahalaang pangangalaga sa lahat ng miyembro ng Medicaid sa Hawai'i.

  • Staff ng serbisyo sa customer
  • Makakapili ka ng mga doktor
  • Mga Tanggapan sa Kapolei, Hilo, Kahului, at Honolulu

Kwalipikado Ka Ba?

  • Nagsisilbi ang QUEST Integration sa mga miyembro ng Medicaid sa Hawai‘i
  • Dapat mong matugunan ang ilang partikular na kinakailangan para sa mababang kita at iba pang kinakailangan
  • Tinutukoy ng  Med-QUEST ang pagiging karapat-dapat para sa programa

Serbisyo sa Pangangalaga

Narito kami para sa iyo kung may mga tanong ka. Tawagan ang Serbisyo sa Kostumer gamit ang libreng tawag na numero sa 1-888-846-4262 (TTY 711). Ikagagalak namin ang pagtulong anumang oras.

Mga Dokumento ng QUEST Integration Plan

Puwede mong hilingin sa amin na padalhan ka ng papel na kopya ng anumang naka-print na materyales. Mag-log in lang sa iyong secure na web portal at mag-order ng kopya. Puwede ka ring tumawag sa serbisyo sa customer para humiling ng kopya. Ibibigay sa iyo ang materyales sa loob ng 5 araw na may pasok. Lahat ng ito nang wala kang babayaran.

Mga Kapaki-pakinabang na Impormasyon ng QUEST Integration