Mga Benepisyo

Ang QUEST Integration na programa ng ‘Ohana ay nagbibigay ng nga iba’t ibang medikal na serbisyo upang panatilihin kang malusog. Bilang miyembro, puwede kang pumili ng provider ng pangunahing pangangalaga (primary care provider o PCP) para maging personal mong doktor.

Kabilang sa mga Benepisyo ang mga Sumusunod, Ngunit Hindi Limitado Sa

Para sa isang kumpletong listahan ng mga benepisyo ng miyembro, pakitingnan ang aming buod ng mga benepisyo o Handbook ng Miyembro.

Pagkuha sa Mga Serbisyong Saklaw

Alamin kung paano makatanggap ng mga serbisyong sinasaklaw ng ‘Ohana Health Plan. Walang co-pay o co-insurance para sa planong ito, maliban sa hatian sa gastos na inilalarawan ng plano mo.