Mga Karapatan ng Miyembro at Mga Patakaran

Gusto naming ibahagi sa iyo ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga karapatan, responsibilidad, at opsyon na mayroon ka bilang miyembro ng aming plano.

Sa seksyong ito, matututunan mo ang mga sumusunod: