Skip to Main Content

Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali para sa Outpatient

  • Screening, pagpaparehistro at pagsasangguni
  • Paggagamot/pagpaplano ng serbisyo
  • Indibidwal/panggrupong terapi at pagpapayo
  • Pampamilya/collateral na therapeutic na suporta at edukasyon
  • Mga pangkat sa patuloy na paggagamot
  • Iba pang therapeutic na serbisyong medikal na kinakailangan

Kailangan ng Suporta? Isang Click Lang ang Kailangan Mo para Matulungan Ka!

Mas pinadali na namin para sa iyo na makatanggap ng pangangalaga sa emosyonal na kalusugan, kapag kailangan mo ito. Puwede kang pumunta sa aming mga online na programa, anumang oras at kahit saan. At ikaw ang bahala sa pacing mo!

Para makatanggap ng suporta sa emosyonal na kalusugan, puwede mong i-access ang mga programang ito:

  • RESTORE - para sa mga problema sa pagtulog - 6 na mga sesyon para makumpleto
  • SHADE - para sa paggamit ng alak o sustansiya - 10 mga sesyon para makumpleto
  • FEARFIGHTER - para sa pagkabalisa, panic at phobia - 9 na mga sesyon para makumpleto
  • MOODCALMER - para sa katamtaman at bahagyang depresyon - 4 na mga sesyon para makumpleto

Upang magpatala, pumunta sa https://wellcare.cobaltcbt.com/. Mag-click sa "Gumawa ng Account Ngayon".