Mga Serbisyong Self-Referral

Hindi mo kailangan ng pag-apruba mula sa iyong PCP o sa plano para sa mga serbisyong ito. Available ang mga ito nang walang referral. Pakitingnan ang seksyong Mga Saklaw na Serbisyo sa iyong Handbook ng Miyembro para sa mga karagdagang detalye tungkol sa mga serbisyong ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Serbisyo sa Kostumer gamit ang libreng tawag na numero sa 1-888-846-4262 (TTY 711).

  • Mga pang-emergency na serbisyo at agarang pangangalaga
  • Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya
  • Mga regular na checkup at paggamot mula sa iyong nakatalagang PCP
  • Well-child na pagpapatingin, EPSDT at mga pagpapatingin para sa paggamot ng mga bata hanggang sa kanilang ika-21 kaarawan
  • Mga taunang wellness visit para sa kababaihan, kabilang ang Pap smear
  • Mga pagsusuri sa laboratoryo
  • Mga basic na X-ray
  • Regular na pangangalaga sa paningin
  • Mga regular na outpatient na serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali
  • Pamamahala sa sakit

Maaari kang pumunta sa sinumang tagapagbigay ng serbisyo na nasa network ng ‘Ohana Health Plan upang matanggap ang mga serbisyong ito. Tumawag lang sa mapipili mong provider at mag-ayos ng appointment. Sabihin sa kanila na miyembro ka ng ‘Ohana Health Plan at ipakita sa kanila ang iyong ID card sa iyong pagbisita.

Makikita mo ang isang listahan ng mga provider sa pamamagitan ng paggamit ng aming online na tool na Maghanap ng Provider. Puwede ka ring tumawag sa Serbisyo sa Customer para humingi ng directory.