Mga Libreng Bakuna Laban sa Trangkaso para sa Mga Miyembro ng 'Ohana

Alam mo ba na inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang pagpapabakuna laban sa trangkaso para sa lahat edad 6 na buwan pataas?

Nagbibigay ang ‘Ohana ng mga pagbabakuna laban sa trangkaso sa mga miyembro nito nang walang gastos. Makukuha ang mga pagbabakuna laban sa trangkaso sa tanggapan ng iyong tagapagbigay ng serbisyo at mga kalahok na parmasya at klinika.

Kasama sa ilang kasaling parmasya ang mga sumusunod:

  • CVS Caremark
  • Walgreens
  • Longs Drugs
  • Target

Ang pagpapabakuna laban sa trangkaso ay ang unang hakbang para maprotektahan ang sarili laban sa trangkaso. Hinihikayat ka naming pumunta sa Flu.gov at WebMD.com para malaman ang higit pa tungkol sa kung paano mananatiling malusog.

Pakitawagan ang Serbisyo sa Customer kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng kasaling provider. Mahahanap ang numero sa likod ng iyong ID card.