Wala sa Estado at Wala sa Isla na Saklaw

Naglalaan ng anumang mga kinakailangang medikal na saklaw na serbisyo na may paunang pag-aayos kung hindi makukuha ang mga ito sa iyong isla o sa Hawai’i. Kabilang dito ang:

  • Mga pagsasangguni sa isang espesyalista o pasilidad na wala sa estado o wala sa isla
  • Transportasyon papunta sa o galing sa destinasyon ng pagsasangguni
  • Tirahan & mga pagkain
  • Attendant para sa miyembro (kung awtorisado)
  • Maaaring mangailangan ng paunang awtorisasyon
  • Mga serbisyong pang-emerhensiya