Mga Kapaki-pakinabang na Tip at Impormasyon

Bilang miyembro ng aming plano, mayroon kang mga karapatan, responsibilidad, at opsyon. Gusto naming ibahagi ang mahalagang impormasyong ito sa iyo.

Sa seksyong ito, matututunan mo ang mga sumusunod: