Panloloko at Pang-aabuso

Ano ang Panloloko at Pag-abuso?

Ang karamihan ng mga tagapagbigay at mga miyembro ay matapat. Ang ilan ay hindi. Ang panloloko ay kapag sadyang nagbibigay ang tagapagbigay o miyembro ng maling impormasyon upang ang isang tao ay magkaroon ng benepisyong hindi pinapahintulutan.

Bilyun-bilyong dolyar ang nawawala dahil sa panloloko sa pangangalagang pangkalusugan taun-taon. Ang ibig sabihin ay ibinayad ang pera para sa mga serbisyong maaaring hindi naibigay kahit kailan. Gayundin, maaaring nangangahulugan itong ang siningil na serbisyo ay hindi ang serbisyong isinagawa.

Mga Halimbawa ng Panloloko at Pang-aabuso

 • Paghahain ng mga claim para sa mga serbisyo o gamot na hindi natanggap
 • Pandaraya o pagbabago ng mga bill o mga resibo
 • Paggamit ng ID o Medicaid card ng iba
 • Pagsingil sa mga serbisyong hindi aktuwal na isinagawa
 • Pagpapalsipika ng dyagnosis ng pasyente para mangailangan ng mga pagsusuri, operasyon, o iba pang pamamaraan na hindi medikal na kinakailangan
 • Maling pagkakatawan ng mga isinagawang pamamaraan upang makakuha ng bayad para sa mga serbisyong hindi nasasaklawan
 • Pagbawi ng mga co-pay o nababawas ng pasyente
 • Labis na pagsingil sa carrier ng seguro, plano sa benepisyo, o miyembro
 • Pagsingil para sa mas mahal na serbisyo kumpara sa aktuwal na ibinigay (Upcoding)
 • Pagsingil nang mahigit sa isang beses para sa parehong serbisyo (Dobleng pagsingil)

Paano Mag-ulat ng Panloloko at Pag-abuso

Kung sa palagay mo ay may nangyaring panloloko, tawagan ang aming 24 na oras na hotline. Ang numero ay 1-866-685-8664 (TTY 711). Pribado ito at maaari kang mag-iwan ng mensahe nang hindi ibinibigay ang iyong pangalan. Kung ibibigay mo ang iyong numero ng telepono, tatawagan ka namin para makatiyak na kumpleto at tumpak ang aming impormasyon. Maaari mo ring isumite ang iyong alalahanin sa online o ipadala sa amin ang iyong pag-aalala sa:

‘Ohana Health Plan
Attn: Special Investigations Unit
Tampa, FL 33631-3407

Mag-ulat ng panloloko at pang-aabuso gamit ang online na form na ito.

Bukod pa sa hotline para sa Panloloko at Pang-aabuso, puwede ka ring makipag-ugnayan sa mga sumusunod na ahensya:

 • Hotline ng Attorney General ng Hawai‘i: 1-808-586-1500
 • Integridad sa Programa ng Medicaid ng Hawai‘i: 1-808-692-8072