Mga Espesyal na Programa

Pagsasaayos ng Serbisyo

Ang mga Programa ng Koordinasyon ng Serbisyo ng ‘Ohana ay tumutulong na mapabuti ang iyong kalusugan. Kasama sa mga team ng programa ang mga rehistradong nurse at social worker. Naghahanap sila ng mga salik na peligro, bumubuo sila ng mga plano ng serbisyo, at sinusubaybayan nila ang iyong kalusugan.

Para matuto nang higit pa, tingnan ang iyong handbook ng miyembro o kontakin ang Serbisyo sa Kostumer gamit ang libreng tawag na numero sa 1-888-846-4262 (TTY 711).

Pamamahala sa Sakit

Ang mga programa sa Pamamahala sa Sakit ng ‘Ohana ay makakatulong sa iyo na mas maunawaan at mapamahalaan ang iyong talamak na kondisyon sa kalusugan. Kabilang sa mga programang ito ang mga plano para sa mga sumusunod na kondisyon:

  • Depresyon
  • Hika
  • Coronary Artery Disease
  • Paghinto sa Paninigarilyo

Para matuto nang higit pa, tumawag sa Serbisyo sa Kostumer gamit ang libreng tawag na numero sa 1-888-846-4262 (TTY 711) at hanapin ang Kagawaran ng Pamamahala ng Sakit.