Mga Supplemental na Benepisyo

Huwag kalimutang nag-aalok din ang `Ohana ng mga supplemental na Over-the-Counter (OTC) at GED na benepisyo!

Nabibili nang Walang Reseta (Over The Counter, OTC) - Makatanggap ng ilang mga OTC na bagay na ipapadala sa iyo bawat buwan. Ipinapadala ang mga item sa pamamagitan ng mail nang walang bayad.

 • Limitado sa $10 kada buwan, kada pamilya
 • Hindi nadadala sa susunod na buwan ang halaga at dapat itong gamitin sa kasalukuyang buwan
 • Puwedeng umabot nang hanggang 10-14 na araw ng negosyo ang paghahatid ng mga produkto

GED na Benepisyo (GED na Pagsusulit o HiSet na Pagsusulit) - Magagamit ng sinumang aktibong miyembro ng ‘Ohana. Ang miyembro ay dapat na:

 • Hindi bababa sa 18 taong gulang
 • Walang high school diploma
 • Kasalukuyang hindi naka-enroll o pumapasok sa high school

Programa sa Pag-iwas sa Diabetes

Nag-aalok ang ‘Ohana ng Programa sa Pagpigil sa Diabetes sa mga nagpatala sa planong pangkalusugan na tumutugon sa mga tiyak na kinakailangan.

Kwalipikado ba ako?

Puwede kang maging kwalipikado kung matutugunan mo ang mga pamantayan sa ibaba:

 • 18 taong gulang pataas
 • May body mass index na hindi bababa sa 25 (o hindi bababa sa 23 kung isa kang Asian)
 • Nagkaroon ng kahit man lang isa sa tatlong sumusunod na resulta sa unang 12 buwan sa programa:
  1. Isang hemoglobin A1c test na mula 5.7 hanggang 6.4 na porsyento
  2. Fasting plasma glucose mula 100 hanggang 125 mg/dL
  3. Dalawang oras na plasma glucose mula 140 hanggang 199 mg/dL
 • Hindi pa na-dayagnos ng type 1 o type 2 na diabetes (maliban sa gestational diabetes)
 • Walang end-stage sakit sa bato
 • Hindi nagpatala sa programa dati

Gusto mo bang matuto pa? Tawagan kami nang libre: 1-888-846-4262 (TTY 711) Luner-Biyernes 7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m. Hawai‘i Standard Time

Hiling namin ang iyong mabuting kalusugan. Nasasabik kaming magbigay-serbisyo sa iyo.