Mga Mabilis na Tip para sa Bagong Miyembro

Gusto Naming Gawing Simple ang Mga Bagay.

Narito ang lahat ng kailangan mo upang makapagsimula.

Alam naming mahalagang desisyon para sa iyo ang pagpili ng planong pangkalusugan. Pinahahalagahan namin ang binigay mong tiwala sa amin upang tulungan ka sa pamamahala ng iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Alam din naming nakatanggap ka ng maraming impormasyon tungkol sa iyong bagong plano.

Tawagan lang ang aming mga kinatawan ng Serbisyo sa Customer. Handa silang tumulong na magkaroon ka ng akses sa tamang pangangalaga. Huwag mag-atubiling tumawag sa amin. Nasa likod ng iyong ID card ng miyembro ang numero ng telepono.

Hiling namin ang iyong mabuting kalusugan. Nasasabik kaming magbigay-serbisyo sa iyo.

Mga Pangunahing Tip

1. Dalhin ang Iyong ID Card

Ipakita ang iyong bagong kard ng miyembro sa mga doktor. Ipakita rin ito sa ibang mga manggagawa ng pangangalagang pangkalusugan kapag bumisita ka sa kanila.

2. Pumili ng Ahensya sa Pamamahala ng Kaso

Ang bawat miyembro ay dapat italaga sa isang tagapamahala ng kaso. Ang isang tagapamahala ng kaso ay isang taong tumutulong sa pamamahala ng lahat ng iyong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan

3. Suriin ang Listahan ng Ginustong Gamot

Maaaring kabilang sa iyong planong pangkalusugan ang pagsaklaw ng gamot. Kung gayon, tingnan ang listahan para malaman kung aling mga gamot ang nasasaklawan ng iyong plano.

4. Mga Pagpigil na Pagsasala at Taunang Pagbisita para sa Kabutihan

Ang mga taunang pagbisita at pagsasala para sa kabutihan ay maaaring makatulong sa iyo na maiwasan ang sakit. Ang mga ito ay kapwa available nang libre para sa iyo. Tiyaking iiskedyul ang mga pagbisitang ito sa iyong doktor.

5. Gamitin ang Network


Magpatingin sa mga doktor at iba pang tagapagbigay ng serbisyo sa network ng iyong plano. Makakatipid ka ng pera sa pananatili sa network. Tingnan ang aming Tool sa Paghahanap ng Tagapagbigay para sa mga doktor sa iyong lugar.

6. Magrehistro para sa isang Protektadong Account

Sa pamamagitan ng pagpaparehistro, magkakaroon ka ng pag-akses sa seksyon ng Website para sa miyembro. Magagawa mo ang sumusunod:

  • Magpalit ng iyong doktor
  • Mag-order ng kapalit na ID card ng miyembro
  • At iba pa

7. Gamitin ang 24 na Oras na Linya ng Pagpapayo ng Nars

May mga katanungan ka ba tungkol sa kalusugan? May mga makakausap kang nurse. Malugod ka nilang tutulungan. Nasa likod ng iyong ID card ng miyembro ang numero ng telepono.

8. Kung Magbabago ang Iyong Impormasyon

Ipaalam sa amin kung:

  • Kailangang i-update ang iyong address
  • Nagbago ang iyong personal na impormasyon