Mga Serbisyo ng Parmasya

Nasasaklawan ng plano ang mga gamot na nakalista sa Listahan ng Mas Gustong Gamot (Preferred Drug List, PDL). Ang ilang gamot ay mangangailangan ng pag-apruba sa pamamagitan ng Kahilingan sa Pagpapasya sa Saklaw (Coverage Determination Request, CDR) na sinagutan ng iyong doktor. (Nalalapat ito sa mga gamot na nangangailangan ng paunang awtorisasyon at sa mga gamot na hindi nakalista sa PDL.) Ang listahan ay magkakaroon din ng mga gamot na maaaring may limitasyon gaya ng paunang awtorisasyon, mga limitasyon sa dami, step therapy, mga limitasyon sa edad, o mga limitasyon sa kasarian.

Maghanap ng isang gamot gamit ang aming online na tool.

Mga Naka-print na Listahan ng Piniling Gamot:

Mga Form ng Kahilingan sa Pagsusuri ng Gamot:

Palaging ipakita ang iyong ‘Ohana ID Card sa parmasya.

  • Ang mga miyembro ng Medicaid lang ay hindi dapat magbayad ng mga co-pay para sa mga gamot na nasa Listahan ng Ginustong Gamot (Preferred Drug List, PDL) ng ‘Ohana. Nguni’t maaaring may mga pagkakataon kung kailan kakailanganin mong magbayad para sa mga nasasaklawang gamot.
  • Maaari itong mangyari kung nakalimutan mong ipakita ang iyong 'Ohana ID card sa parmasya.
  • Kung magbabayad ka mula sa sariling bulsa para sa mga nasasaklawang gamot, maaari kang humingi ng refund. Punan lang ang Form sa Kahilingan para sa Direktang Pagsasauli ng Nagasta ng Miyembro, at ipadala ito sa ‘Ohana.