Paano Sumali

Ano ang Community Care Services?

Ang ‘Ohana Mga Serbisyong Pangangalaga sa Komunidad (Community Care Services, CCS) ay isang pinamamahalaang plano sa pangangalagang pangkalusugan sa pag-uugali. Para ito sa mga miyembro ng Medicaid na may matinding isyu sa kalusugan ng pag-iisip.

Sino ang Karapat-dapat? Paano Ako Mag-a-apply?

Ang mga miyembro ay maaaring isangguni sa 'Ohana CCS plan para sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali, kung sila ay:

  1. Nasasaklawan sa ilalim ng programa sa medikal na tulong ng QUEST Integration (QI); at
  2. Nasuri na mayroong matinding isyu sa kalusugan ng pag-iisip

Upang mag-apply:

  • Pagpapatingin sa iyong tagapagbigay sa kalusugan ng pag-uugali
  • Paghiling sa kanya na sagutin ang form ng aplikasyon para sa Matinding Karamdaman sa Pag-iisip 1157
  • Ang iyong tagapagbigay ay maaaring mag-log in sa iyong secure na portal ng tagapagbigay para i-akses ang form ng aplikasyon

Ano ang Mga Benepisyong Matatanggap Ko?

Ang mga miyembro ng ‘Ohana CCS plan ay may pag-akses sa maraming benepisyo sa kalusugan ng pag-uugali, na kabilang ang, ngunit hindi limitado sa:

  • Saykayatrikong Pagpapa-ospital para sa Inpatient
  • Departamento ng Emerhensiya(ED) na Mga Serbisyo
  • Mga Dyagnostiko
  • Pamamahala sa Gamot

May Mga Tanong?

Tawagan ang Serbisyo sa Kostumer gamit ang libreng tawag na numero sa 1-866-401-7540 (TTY 711).