Impormasyon Tungkol sa Co-Pay

Walang co-pay o co-insurance para sa planong ito, maliban sa hatian sa gastos na inilalarawan ng plano mo.

Maaaring kailanganin ng mga miyembro na makibahagi sa gastusin sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Puwede itong mangyari kapag hindi natugunan ang ilang partikular na kondisyon sa pagiging kwalipikado sa pananalapi. Tutulungan ka ng Hawai‘i na manggagawa para sa pagiging karapat-dapat na itinalaga sa iyo para matulungan kang alamin ang iyong buwanan bahagi sa gastos. Kung may bahagi ka sa gastos, babayaran mo ang iyong provider kada buwan. Sa karamihan ng mga pagkakataon, ito ay para sa pangmatagalan o community-based na pangangalaga. Kung wala kang provider, direkta mo kaming babayaran.

Posibleng kailangan mong magbayad para sa mga serbisyo. Puwede itong mangyari kung:

 • Nagpatingin ka sa isang espesyalista o iba pang provider nang hindi humihingi ng paunang awtorisasyon. Magbabayad lang ang ‘Ohana para sa mga serbisyong pinahihintulutan namin.
 • Makakakuha ka ng ilang hindi saklaw na serbisyo. Puwede ka pa ring makakuha ng serbisyong hindi saklaw. Gayunpaman, kakailanganin mong magbayad nang direkta sa provider.

Mga Serbisyong Hindi Sinasaklaw ng QUEST Integration

Mga Cosmetic Procedure

Mga Eksepsiyon/Limitasyon

 • Hindi Nasasaklaw

Mga Hysterectomy

Mga Eksepsiyon/Limitasyon

 • Hindi sinasaklaw kapag:
  • Isinagawa para lamang sa layunin na permanente nang hindi magkaanak ang isang miyembro
  • Hindi lang 1 ang layunin sa pagsasagawa ng hysterectomy (pero ang pangunahing layunin nito ay upang permanente nang hindi magkaanak ang miyembro)
  • Isinasagawa ito para sa layuning mapigilan ang cancer

Mga Sinisiyasat at Eksperimental na Procedure

Mga Eksepsiyon/Limitasyon

 • Hindi Nasasaklaw

Medikal na Pangangalaga sa Ibang Bansa para sa mga Bata o Adult

Mga Eksepsiyon/Limitasyon

 • Hindi Nasasaklaw

Mga Serbisyo sa Radiology, Laboratoryo, at Dayagnostiko

Mga Eksepsiyon/Limitasyon

 • Kasama sa mga hindi sinasaklaw na serbisyo ang:
  • Mga serbisyo ng radiology - mga ultrasound para sa pagtukoy ng kasarian
 • Mga serbisyo sa laboratoryo at mga diagnostic na serbisyo:
  • Eksperimental
  • Sinisiyasat o hindi pa napapatunayan sa pangkalahatan
  • Pagsusuri para sa IgG4
  • Mga procedure na nauugnay sa pag-iimbak, paghahanda, at paglilipat ng mga oocyte para sa in vitro fertilization