Pagkuha sa Mga Serbisyong Saklaw

Mga Serbisyong Nangangailangan ng Referral

Kakailanganin ng iyong PCP na gumawa ng referral para makuha mo ang ilang partikular na serbisyo. Kasama sa mga ito ang:

  • Mga serbisyong hindi ginagawa ng iyong PCP
  • Kailangan ng referral para sa mga pagpapatingin sa espesyalista at espesyal na pangangalaga sa isang tanggapan o nakahiwalay na klinika

Ano ang Referral?

Ang isang referral ay kapag pinapupunta ka ng iyong PCP sa ibang doktor o pasilidad sa aming plano para tumanggap ng pangangalaga. Pinakamadalas, isa itong espesyalista. Ang espesyalista ay mayroong dagdag na pagsasanay sa isang partikular na larangan ng medisina. Ipapaalam ng iyong PCP sa espesyalista o pasilidad na siya ang nagpapapunta sa iyo para sa paggamot at ibabahagi niya sa provider ang iyong mga medikal na record.

Mga Serbisyo Mula sa Mga Provider na Wala sa Aming Network

Puwedeng magkaroon ng mga pagkakataon kung saan hindi available ang pangangalagang pangkalusugang kailangan mo gamit ang provider na nasa aming network. Kung kailangan mo ng pangangalaga mula sa isang tao na wala sa aming listahan ng provider, makikipagtulungan ang iyong PCP sa planong pangkalusugan para magsaayos ng pangangalaga para sa iyo. Tandaan: Posibleng nangangailangan ng paunang pahintulot.