Iba Pang Mga Serbisyo

  • Iba pang medikal na kinakailangang serbisyo ng practitioner na ibinibigay ng lisensyado at/o may sertipikasyong tagapagbigay sa pangangalang pangkalusugan
  • Iba pang therapeutic na serbisyong medikal na kinakailangan kabilang ang mga serbisyo na pang-iwas sa pagpasok sa institusyon
  • Pamamahala ng pagiging kwalipikado para sa medikal na tulong ng miyembro