Skip to Main Content

Ang Paglalakbay tungo sa Iyong Kagalingan ay Nagsisimula Rito

Manatiling Malusog sa Pamamagitan ng Bakuna Laban sa Trangkaso

Nakakatulong ang taunang bakuna laban sa trangkaso sa pag-iwas sa trangkaso. Protektahan ang iyong sarili at ang mga nasa paligid mo.
Magpaturok na ng taunang bakuna laban sa trangkaso.