Transportasyon

Nagbibigay ng panlupa at panghimpapawid na serbisyo na pang-emerhensiya at hindi pang-emerhensiya papunta at galing sa mga kinakailangang tipanan sa tagapagbigay para sa mga miyembrong:

  • Walang paraan para makakuha ng transportasyon.
  • Nakatira sa mga lugar na hindi pinaglilingkuran ng pampublikong transportasyon.
  • Hindi makakagamit ng pampublikong transportasyon dahil sa kanyang kondisyon sa pag-iisip.
  • Hindi nakatira sa isang tahanan ng pangkomunidad na pangangalaga sa foster na pamilya, residensyal na tahanan sa pangangalaga para sa nasa hustong gulang, pinalawak na residensyal na tahanan sa pangangalaga para sa nasa hustong gulang, o domiciliary na tahanan.

Hindi nabibigyan ng transportasyon sa mga pang-araw na programa na hindi medikal na kinakailangan.

Kinakailangan ang awtorisasyon para sa anumang panlupang transportasyon papunta sa isang lokasyong lampas sa 35 milya mula sa pagsusunduang lokasyon. Maaaring mangailangan ng paunang awtorisasyon.

Makakatanggap ng mga serbisyong ito mula sa amin ang mga nasa hustong gulang na miyembro na may dyagnosis ng SMI, probisyonal na SMI, o SPMI at nangangailangan ng dyagnosis sa pang-aabuso sa alak at/o pang-aabuso sa bawal na gamot, paggagamot at/o pangrehebilitasyong serbisyo. Kami ang nagpapasya tungkol sa pagtanggap sa mga programa sa paggagamot, patuloy na pananatili at mga pamantayan sa pag-discharge batay sa pinakakamakailang edisyon ng American Society of Addiction Medicine (ASAM) Patient Placement Criteria.